Kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường

Giấy Chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (gọi tắt là Giấy chứng nhận kiểm định) là chứng chỉ xác nhận xe cơ giới đã được kiểm định và thỏa mãn các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định về chất lượng ATKT và BVMT.

Sau khi xe cơ giới đã được cấp Giấy chứng nhận kiểm định thì sẽ được cấp Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới (gọi tắc là Tem kiểm định) và được phép tham gia giao thông đường bộ theo thời hạn ghi trên Tem kiểm định trong lãnh thổ nước Việt Nam và các nước mà Việt Nam đã ký Hiệp định công nhận lẫn nhau về Giấy chứng nhận kiểm định.

Tham khảo thêm tại: Kiểm định an toàn kỹ thuật và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới