Tra cứu phương tiện thủy nội địa

Nguồn dữ liệu tra cứu: VR – Cục Đăng Kiểm Việt Nam